Regulamin i warunki korzystania z aplikacji System PUKT

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania aplikacji System PUKT („Aplikacja”), udostępnionej przez Administratora na rzecz Użytkowników.
 2. W Regulaminie określone są w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, prawa których zrzeka się użytkownik, jak również prawa i obowiązki jego Użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
 3. Usługi są świadczone na zasadach określonych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa zaś naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z w/w przepisów prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie podczas rejestracji konta. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z aplikacji.

§ 2
DEFINICJE

 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin korzystania z aplikacji System PUKT
 • Administrator – oznacza Polską Unię Karate Tradycyjnego z siedzibą w Niepołomicach (kod pocztowy 32-005), przy ulicy Grunwaldzka 15D, NIP: 683-21-08-685, REGON: 385610668.
 • Aplikacja – tj. aplikacja System PUKT.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (Login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji, którymi Użytkownik samodzielnie zarządza.
 • Login - wybrana podczas rejestracji w Aplikacji nazwa Użytkownika, której Użytkownik używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta. Istnieje możliwość logowania za pomocą posiadanego przez Użytkownika adresu email. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.
 • Profil – zgromadzony w ramach Konta zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Aplikacji, które udostępniane i prezentowane są w Aplikacji.
 • Usługi – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Blokada – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Administratora lub osoby przez niego wyznaczonej, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa, do Aplikacji, Konta lub poszczególnych elementów Aplikacji; w sytuacjach wskazanych w Regulaminie, przewiduje się także czasowe lub trwałe usunięcie Konta Użytkownika.

§ 3
ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownik może:
  • zmienić lub usunąć dane Użytkownika w Profilu za pomocą opcji zawartych w Aplikacji
  • korzystać z Aplikacji i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu
 2. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód osób uprawnionych na umieszczenie w Aplikacji jakichkolwiek materiałów, w tym fotografii i filmów. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Aplikacji przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody, zgodnie z treścią oświadczeń zawartych w § 7 Regulaminu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji oraz od korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora;
  • przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób;
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użytkowników Aplikacji, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Aplikacji i jej funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Aplikacji oraz wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celach innych niż korzystanie z Usług, a w szczególności niedozwolone jest:
  • prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w tym politycznej lub religijnej;
  • rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej,
  • podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
  • umieszczanie w Aplikacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
  • umieszczanie w Aplikacji materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób w tym innych Użytkowników lub Administratora, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  • umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
  • wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów;
  • umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką lub celem Aplikacji;
  • sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub ich działaniem;
  • podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.
  • korzystanie z Aplikacji bez znajomości lub akceptacji Regulaminu.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta i Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem i jego skutki.
 6. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika może zostać nałożona na niego Blokada. O nałożeniu blokady decyduje Administrator.
 7. Jeżeli dotycząca części funkcjonalności Aplikacji Blokada nie spowoduje zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dostęp do Aplikacji może zostać trwale zablokowany. W zależności od sytuacji, mogą również zostać usunięte z Aplikacji wszystkie informacje o Użytkowniku.
 8. Administrator, w tym działająca w jego imieniu osoba, może usunąć materiały umieszczone w Aplikacji, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

§4
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do przeglądarki stron internetowych:
  • umożliwiającego wykorzystywanie plików cookies
  • umożliwiającego poprawne połączenie się z siecią Internet. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
  • umożliwiającego wykorzystywanie zasobów JavaScript
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych określonych w §4 ust 1-2.
 3. W najszerszym zakresie rozumianym przez prawo, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody specjalne, przypadkowe lub wynikowe powstałe w skutek posiadania, użytkowania lub nieprawidłowego działania Aplikacji, w tym m.in. uszkodzenie mienia, utratę reputacji, awarię lub nieprawidłowe działanie komputera.

§5
REJESTRACJA W RAMACH APLIKACJI

 1. Użytkownikiem Aplikacji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca właścicielem klubu, jego członkiem lub prawnym opiekunem członka klubu i która zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji lub zmiany Użytkownika.
 2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Aplikacji, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Loginu, miejsca i czasu aktywności w Aplikacji (np. przy dodanych przez Użytkownika zasobach).
 4. Użytkownik rejestrując się w Aplikacji wyraża ponadto zgodę na:
  • zbieranie przez Administratora danych osobowych Użytkownika pozyskanych w trakcie rejestracji i ich przetwarzanie w zakresie wskazanym w § 9 Regulaminu.
  • notowanie jego osiągnięć poprzez Aplikację oraz na podawanie informacji o osiągnięciach innym Użytkownikom Aplikacji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie korzystania z Aplikacji, informacji prawdziwych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować Blokadą.
 6. Założenie Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu, adresu email oraz hasła z których będzie korzystał używając Aplikacji.
 7. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Aplikacji podczas procedury rejestracji, edycji Profilu lub korzystania z Aplikacji, mogą być moderowane przez Administratora, w tym Administrator może odmówić opublikowania ich w ramach Aplikacji.
 8. Użytkownik może w każdej chwili wysłać prośbę o dezaktywację Konta co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po dezaktywacji Konta istnieje możliwość jego przywrócenia, natomiast nie istnieje możliwość ponownego założenia Konta przez tego samego Użytkownika.

§6
KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Posiadanie przez Użytkownika Konta w ramach Aplikacji, jak również przeglądanie i zmiana danych, dodawanie dozwolonych Regulaminem materiałów jest bezpłatne.
 2. Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego logowania, mogą zostać dezaktywowane bez uprzedniego powiadomienia.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie.
 4. Każde nowo założone Konto jest Kontem aktywnym po ukończeniu procesu rejestracji opisanego w Regulaminie.
 5. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Aplikacji z pomocą Loginu i hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika, chyba że Użytkownik przedstawi dowód przeciwny.
 6. Wszelkie informacje umieszczane w Aplikacji muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd.
 7. Informacje powinny być aktualizowane w miarę potrzeby. Informacje muszą być aktualizowane w przypadku istotnych zmian lub, np. czasowej przerwy w prowadzonej działalności.
 8. Konto nie zawierające pełnych danych obowiązkowych może zostać zablokowane lub usunięte.
 9. Informacje i inne materiały umieszczane w Aplikacji nie mogą naruszać postanowień Regulaminu.
 10. Administrator nie udostępni danych Konta Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa.

§7
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek materiały w ramach Aplikacji oświadcza, że:
  • jest wyłącznym posiadaczem majątkowych praw autorskich lub praw wynikających z odpowiedniej licencji, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać, w szczególności pozwalające na opublikowanie materiałów w Aplikacji i ich publiczne udostępnienie w ten sposób;
  • przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia zamieszczenia materiałów w ramach Aplikacji, związane z nimi wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością tych materiałów,
  • w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zrekompensuje Administratorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Administratora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 2. Użytkownik w momencie zamieszczenia materiałów w ramach Aplikacji, udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie korzystania z materiałów zamieszczonych w Aplikacji w całości i we fragmentach na wszelkich znanych Użytkownikowi i Administratorowi w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:
  • utrwalania na jakimkolwiek nośniku;
  • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu
  • prawa obrotu w kraju i za granicą;
  • użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono;
  • wystawiania, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe,
  • nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pośrednictwem satelity;
  • reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizację telewizyjną;
  • sporządzenia wersji obcojęzycznych;
  • wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  • wykorzystania na stronach internetowych;
  • wykorzystania w utworach multimedialnych;
  • wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  • wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
  • wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;
  • wprowadzania zmian, skrótów
  • retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
  • realizacji w oparciu o materiały dowolnej ilości działań.
 3. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Administratora na wykonywanie autorskich praw zależnych do materiałów oraz upoważnia Administratora do sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z materiałów. W zakresie powstałych na podstawie materiałów dzieł zależnych Użytkownik udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania dzieła podstawowego. Administrator ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień w całości lub we fragmentach na osoby trzecie (sublicencja).
 4. Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 5. Użytkownik ma prawo zamieścić w Aplikacji nieograniczoną liczbę materiałów z zastrzeżeniem technicznych możliwości Aplikacji oraz z zastrzeżeniem, że nie mogą być to materiały jednakowe.
 6. Administrator może usunąć materiały uznane przez niego za sprzeczne z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie materiałów naruszających Regulamin lub przepisy prawa może skutkować nałożeniem Blokady.
 7. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części Usług ani Aplikacji, jak również nie wolno analizować wstecznie żadnego oprogramowania Aplikacji ani podejmować prób wyodrębnienia kodu źródłowego, chyba że prawo zabrania stosowania tego typu ograniczeń lub Użytkownik ma pisemne pozwolenie Administratora.

§8
REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące nienależytego działania Aplikacji należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@pukt.pl w terminie 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • określenie podmiotu dokonującego reklamacji (login Użytkownika)
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania przez Administratora.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym według właściwości ogólnej.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja oraz wszystkie Usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, niewystarczającą przepustowością łącza za pomocą którego Użytkownik korzysta z Aplikacji, naruszeniem warunków Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 7. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Aplikacji we wszelkich jej płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Aplikacji, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich.

§9
DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe w Aplikacji przetrzymywane są w zabezpieczonych bazach danych w postaci zaszyfrowanej.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w ramach Aplikacji określa POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI SYSTEM PUKT, na której treść Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Administrator określony w § 2 regulaminu.
 4. Dokonując rejestracji w Aplikacji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Aplikacji, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.
 5. Szczegółowe informacje o udostepnieniach danych zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI SYSTEM PUKT.
 6. Szczegółowe informacje o przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych prawach, zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI SYSTEM PUKT.
 7. Użytkownik podając w Aplikacji dane osobowe swoje lub osób trzecich oświadcza, że posiada pisemne zgody na ich podanie oraz przetwarzanie przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w POLITYCE PRYWATNOŚCI APLIKACJI SYSTEM PUKT
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe wprowadzone do Aplikacji przez Użytkowników, przy czym będzie dokładał wszelkich starań by dane te były bezpieczne.
 9. Administrator nie weryfikuje poprawności wprowadzonych danych, lecz nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Aplikacji związane z podaniem danych nieprawidłowych.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora. Każda zmiana Regulaminu zostanie Użytkownikowi zakomunikowana poprzez publikację zmian w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie system.pukt.pl oraz w Aplikacji wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie system.pukt.pl lub w Aplikacji informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie na Konto po wejściu Regulaminu w życie stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania na Konto i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji w formie mailowej na adres biuro@pukt.pl
 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.